CÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ KHÁC
Dữ liệu/THÔNG TIN có GIÁ TRỊ


Quy trình/thủ tục tác nghiệp


dữ liệu/thông tin hoạt động


quy chế


Bản vẽ kỹ thuật


Phương pháp


báo cáo


điều lệ


hợp đồng li-xăng


Kế hoạch


Danh sách khách hàng


biểu mẫu


Dự án


Sáng KIến, kết quả R&D


Danh sách nhà cung cấp


DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý liên quan Sở hữu công nghiệp

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ