senior-investor-buying-startup-handshaking-young-entrepreneur-group-meeting

CHINH PHỤC NHÀ ĐẦU TƯ

  • Chuẩn bị tốt bộ hồ sơ chinh phục nhà đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: Business Plan, Business Model, Pitching Presentation,...).
  • Tư vấn các kiến thức liên quan đến sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, tài sản vô hình và chiến lược bao vây hoặc tránh các công nghệ/ý tưởng bị trùng với các đối thủ, công ty khác.
  • Lên kế hoạch đàm phán, chốt deal và chinh phục nhà đầu tư.
  • Kết nối với các nhà tư vấn chiến lược cả trong và ngoài nước.
Đăng ký

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ