SHTT-ID7433

Trước hết phải rà soát, đóng gói toàn bộ tài sản trí tuệ của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong đó, việc đóng gói Patent Portfolio và Branding Portfolio là quan trọng nhất. 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SAU ĐÂY:

Phương pháp chi phí
Phương pháp tương tự
Phương pháp DCF
  • Đặc biệt đối với phương pháp thu thập, IP GROUP sử dụng hai cơ chế: Discount Cash Flow (DCF) và vốn hóa tài sản chủ sở hữu (Capital Equity).
  • Đối với sáng chế hoặc chuỗi các sáng chế (Patent Pool/Portfolio): việc rà soát các CLAIMS (Independent/Dependent Points) là rất cần thiết và quan trọng trong định giá và CGCN.
Đăng ký

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý liên quan Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ