cap-giay-chung-nhanh-chuyen-giao-cong-nghe

TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

IP GROUP sẽ giúp công ty tìm kiếm, phân tích và xúc tiến việc mua/nhận chuyển giao công nghệ từ chủ sở hữu của những sáng chế có nội hàm liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mà một trong các hoạt động này đã và đang đem lại hơn 30% trên tổng doanh thu của công ty.

Đăng ký

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý liên quan Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ